Веб камеры
Правила парка летних развлечений

Лиепкальниса

Сдаем в аренду волейбольные площадки и помещения кафе для вашего праздника

Веб камеры

 

1.    Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja Liepkalnio vasaros pramogų parko ir prie Parko esančios teritorijos (toliau – Parkas), Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, pat Parko operatoriaus (toliau – Operatorius) ir Parko lankytojo (toliau – Lankytojas) teises ir pareigas.

1.2. Lankytojas už pramogas, išvardintas Taisyklių 2.1 p., atsiskaito žetonais (toliau – Žetonai), įsigytais iš Operatoriaus.

1.3. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis. Vieno ar daugiau Žetonų  panaudojimas atsiskaitant už bet kurią pramogą patvirtina, kad Lankytojas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

1.4. Liepkalnio vasaros pramogų parko organizuojamos gimtadienio šventės dalyviai privalo dėvėti operatoriaus išduotas apyrankes, kurios patvirtina, kad lankytojas yra susipažinęs su vasaros pramogų parko taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

1.5. Asmenys, nesusipažinę su Taisyklėmis ar su jomis nesutinkantys, neturi teisės naudotis Parko pramogomis ir būti Parke.

1.6. Už asmenų iki 14 metų susipažinimą su Taisyklėmis atsakingas teisėtas atstovas (tėvas, globėjas ir kt.) ar kitas lydintis asmuo. Šis asmuo visiškai atsako už lydimą asmenį iki 14 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.

1.7. Asmenys nuo 14 iki 18 metų su Taisyklėmis susipažįsta patys.

1.8. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti sutartį, jei Lankytojas nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų.

1.9. Žetonus leidžiama panaudoti tik tą dieną, kurią jie buvo įsigyti (iki Parko darbo laiko pabaigos). Jei Žetonai tą dieną nebuvo panaudoti, juos galima kitą dieną kasose išsikeisti į kitos dienos Žetonus, kurių spalva skiriasi ir jais atsiskaityti už pramogas.

1.10.  Ginčai ir nesutarimai, kurie Šalims atsiranda šios Sutarties vykdymo metu, nedelsiant yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu (el. p. info@liepkalnis.lt). Jeigu tarpusavio derybų būdu jų išspręsti nepavyksta, abi Šalys turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Vartojimo ginčus neteismine tvarka yra kompetentinga spręsti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt , tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“.

 

2.    Bendrosios saugumo taisyklės

2.1. Parke veikia šios pramogos:

2.1.1.  vasaros kalnų rogutės;

2.1.2.  linksmieji nusileidimai;

2.1.3.  pasivažinėjimas kalnų paspirtukais;

2.1.4.  karstynių parkas;

2.1.5.  batutų tramplynai;

2.1.6.  vaikų žaidimų aikštelė

2.1.7.  pripučiamos pilys;

2.1.8.  kitos pramogos, esančios Parke.

2.2. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1 p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:

2.2.1.  kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Operatoriaus darbuotoją, o šalia nesant Operatoriaus darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Operatoriaus darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be Operatoriaus darbuotojo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų;

2.2.2.  būtina elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui;

2.2.3.  būtina avėti uždaro tipo avalynę, naudojantis kalnų paspirtukais, vasaros kalnų rogutėmis, linksmaisiais nusileidimais ir karstyniu parku.

2.2.4.  draudžiama pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;

2.2.5.  būtina būti apsirengus tokia apranga, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant;

2.2.6.  draudžiama pramogauti ir/arba prižiūrėti/lydėti vaikus apsvaigus nuo alkoholio (0,00 promilių taisyklė) ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų;

2.2.7.  draudžiama pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą nepilnamečio Lankytojo atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;

2.2.8.  draudžiama į Parko teritoriją atsivesti ar sudaryti galimybę patekti gyvūnams, nepriklausomai nuo jų dydžio bei naudojamų apsaugos priemonių;

2.2.9.  draudžiama vaikščioti po konkrečios pramogos teritoriją, išskyrus, naudojantis ta pramoga;

2.2.10.   draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose.

2.3. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.

2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Operatoriaus darbuotojui.

 

3.      Lankytojo atsakomybė

3.1.     Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims arba Operatoriui.

3.2.     Jei Lankytojas nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Operatorius turi teisę uždrausti tokiam Lankytojui lankytis Parke.

3.3. Lankytojo pamesti Žetonai į naujus Žetonus nekeičiami.

3.4. Lankytojo įsigyti Žetonai atgal nepriimami ir į pinigus nekeičiami dėl bet kokių aplinkybių. Žetonai gali būti naudojami tik atsiskaitant už pramogas.

 

4.    Operatoriaus atsakomybė

4.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke.

4.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.

4.3. Operatorius neatsako už Lankytojo Liepkalnio vasaros pramogų parke išteptus, suplėšytus ar kitaip sugadintus rūbus bei daiktus.

4.4.     Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus (tame tarpe, ir Žetonus).

 

5.    Baigiamosios nuostatos

5.1.     Pramogos gali būti neorganizuojamos nutraukiamos dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų aplinkybių. Tokiu atveju įsigyti Žetonai negrąžinami.

 

6.           Vasaros kalnų rogutės

6.1.        Vasaros kalnų rogučių trasa – tai aptverta teritorija, kurioje yra metalinis bėgis, specialiai pritaikytas leistis tik specialiomis rogutėmis, keltuvas su kėlimo bėgiu ir rogučių laikymo keliant įtaisu (toliau – Rogučių trasa).

6.2.        Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Rogučių trasoje išsidėsčiusiais ženklais, kurie yra pavaizduoti prie Rogučių trasos, ir griežtai jų laikytis.

6.3.        Lankytojui suteikiama teisė leistis Rogučių trasa ir pakilti į pradinę vietą tik pagal šias Taisykles.

6.4.        Lankytojas, norėdamas leistis rogutėmis, privalo:

6.4.1.     būti sulaukęs ne mažiau kaip 7 metų amžiaus;

6.4.2.     sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.

6.4.3.     išklausius Operatoriaus darbuotojo instruktažo.

6.5.        Lankytojai nuo 3 metų iki 7 metų amžiaus, sveriantys nuo 10 kilogramų iki 30 kilogramų gali leistis rogutėmis kartu su Lankytoju (vienu iš tėvų ar kitu lydinčiu asmeniu) vyresniu nei 16 metų. Tokiu atveju, bendra rogutės keleivių masė negali viršyti 120 kilogramų. Papildomas Lankytojas prisegamas papildomu saugos diržu ir sėdi rogučių priekyje. Lankytojas atsako už papildomą Lankytoją. Papildomas Lankytojas visą nusileidimo ir pakilimo laiką privalo laikytis abiem rankomis už specialių rankenų.

6.6.        Lankytojas, Operatoriaus darbuotojui leidus, įsėdęs į rogutes, nedelsiant privalo prisisegti rogutėse sumontuotą saugos diržą. Lankytojas negali atsisegti saugos diržo visu nusileidimo ir pakilimo rogutėmis laikotarpiu.

6.7.        Lankytojas, prisisegęs diržą, trasos pradžioje lygioje vietoje privalo išbandyti rogučių veikimo, stabdymo ir greitėjimo (svirties naudojimo) mechanizmą. Lankytojas turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.

6.8.        Lankytojas, bandymo stadijoje, aprašytoje Taisyklių 6.7. p., nusprendęs, kad nepageidauja leistis su rogutėmis, gali kreiptis į Operatoriaus darbuotoją. Operatoriaus darbuotojui leidus, Lankytojas atsisega saugos diržą ir nulipa nuo rogučių, laikydamasis visų saugumo reikalavimų nedelsiant išeina iš rogučių pramogos teritorijos. Tokiu atveju Lankytojui už pramogą sumokėti Žetonai negrąžinami.

6.9.        Lankytojas, įsitikinęs, kad tinkamai suprato rogutės veikimo, stabdymo ir greitėjimo mechanizmą, apie tai informuoja Operatoriaus darbuotoją. Lankytojas turi teisę pradėti leistis rogučių trasa tik užsidegus šalia trasos esančio šviesoforo žaliam signalui ir įsitikinus, kad pradėti nusileidimą yra saugu. Degant raudonam šviesoforo signalui pradėti nusileidimą griežtai draudžiama.

6.10.      Lankytojas viso nusileidimo metu privalo  vieną ranką laikyti ant svirties, kitą ant specialiai įrengtos saugumo rankenos.

6.11.      Važiuojant rogutėmis Lankytojui griežtai draudžiama liesti Rogučių trasos konstrukcijas rankomis, kojomis ir kitomis kūno dalimis.
6.12.   Rogutės valdomos pernešant Lankytojo svorio centrą rogučių trasos posūkio kryptimi. Jei trasa sukasi į dešinę pusę, tai Lankytojas turi pasvirti į dešinę pusę, jei trasa sukasi į kairę pusę, tai Lankytojas turi pasvirti į kairę pusę.

6.13.   Lankytojas privalo pristabdyti prieš posūkius ir pasirinkti saugų nusileidimo greitį.

6.14.   Rogučių važiavimo greitis reguliuojamas svirtimi, kurią nusileidimo metu laiko Lankytojas. Šia svirtimi rogutės yra ir stabdomos. Nukreipiant svirtį į priekį – nuo savęs – rogutės pradės judėti greičiau, o nukreipus svirtį atgal – į save – rogutės pradės lėtėti. Naudodamas šią svirtį, Lankytojas turi užtikrinti savo nusileidimo rogutėmis saugumą.

6.15.   Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų nusileidimą ir palaikyti saugią kūno poziciją (tame tarpe nesilankstyti, negulėti, neklūpėti).

6.16.   Lankytojas privalo išlaikyti 40 metrų atstumą nuo priekyje važiuojančių rogučių ir vengti susidūrimo su priekyje važiuojančiomis rogutėmis. Griežtai draudžiama susidurti su kitomis rogutėmis. Lankytojas atsako už susidūrimą su priekyje važiuojančiomis rogutėmis ir jas valdančiu asmeniu ir už susidūrimo pasekmes. Visiškai sustoti ir stovėti trasoje yra draudžiama, nebent tai objektyviai yra neišvengiama.

6.17.   Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas nusileidimo greitis ir stabdymas būtų saugus ir nekeltų grėsmės kitiems trasos Lankytojams. Lankytojas, pasirinkdamas greitį ir atstumą iki kito Lankytojo rogučių, turi įvertinti reikšmingas aplinkybes, tame tarpe:

6.17.1.   oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius;

6.17.2.   priešais važiuojančio Lankytojo greitį ir atstumą iki jo;

6.17.3.   iš galo važiuojančio Lankytojo greitį ir atstumą iki jo;

6.17.4.   matomą atstumą.

6.18.   Lankytojas privalo nuvažiuoti iki trasos galo.

6.19.   Maksimalus rogučių greitis – 40 km/h.

6.20.   Lankytojas, baigdamas nusileidimą, pamatęs, kad artėja prie keltuvo, privalo pradėti stabdyti ir visiškai sustabdyti rogutes iki „STOP“ ženklo.

6.21.      Lankytojui su rogutėmis pasiekus keltuvų zoną, Operatoriaus darbuotojas prikabina rogutes prie keltuvo vamzdžio.

6.22.      Lankytojas neturi teisės atsikabinti nuo keltuvo vamzdžio, atsisegti diržą ir išlipti iš rogučių, kol negavo Operatoriaus darbuotojo nurodymo (leidimo).

6.23.      Kilimo metu Lankytojas privalo būti prisisegęs saugos diržą ir abiem rankomis laikytis už rogučių rankenų.

6.24.   Pasikėlimo metu draudžiama liesti keltuvo kėlimo įrenginio kablį.

6.25.   Atvykus į „FINISHĄ“ privaloma nedelsiant išlipti iš vasaros rogutės, jeigu dar kartą nesileisite rogučių trasa.

 

7.         Linksmieji nusileidimai (tubingas)

7.1. Linksmųjų nusileidimų pramoga – vieta, kurioje Lankytojas gali leistis nuo specialios trasos tik su Operatoriaus išduota padanga, kurios dugnas yra specialiai apsaugotas.

7.2. Lankytojas, norėdamas pasinaudoti linksmųjų nusileidimų pramoga, privalo:

7.2.1.     būti sulaukęs ne mažiau kaip 3 metų amžiaus;

7.2.2.     būti ne mažiau kaip 1 metro ūgio ir ne daugiau kaip 2 metrų ūgio;

7.2.3.     sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.

7.2.4.      išklausyti Operatoriaus darbuotojo instruktažo.

7.3. Lankytojui draudžiama naudotis Linksmųjų nusileidimų pramoga avint atviro tipo avalynę (šlepetes, basutes).

7.4. Lankytojas turi atsisėsti į padangą tokiu būdu ir viso nusileidimo metu būti tokioje pozicijoje, kad jo kojos kabėtų ore ir neliestų trasos pagrindo ar bortų.

7.5. Lankytojas privalo laikytis už ant padangos sumontuotų rankenų abiem rankomis viso nusileidimo metu.

7.6. Lankytojas gali pradėti nusileidimą tik gavęs Operatoriaus darbuotojo leidimą ir įsitikinęs, kad gali saugiai nusileisti.

7.7. Prieš nusileidimą būtina įdėti padangos tempimo virvę į jos vidų.

7.8. Lankytojas, sėdėdamas padangoje, negali liesti trasos atitvarų, judėti ar atlikti kitus veiksmus/ judesius, dėl kurių galėtų pakeisti tiesią padangos judėjimo trajektoriją.

7.9. Vienu metu trasoje gali būti tik vienas Lankytojas. Lankytojai nuo 3 metų iki 7 metų amžiaus, sveriantys nuo 10 kilogramų iki 30 kilogramų gali leistis padanga kartu su Lankytoju (vienu iš tėvų ar lydinčiu asmeniu) vyresniu nei 16 metų. Tokiu atveju, bendra padangos keleivių masė negali viršyti 120 kilogramų. Lankytojas atsako už papildomą Lankytoją. Papildomas Lankytojas visą nusileidimo laiką privalo laikytis abiem rankomis už specialių rankenų visą nusileidimo laiką (jeigu nepasiekia - bent už vienos rankenos), o lankytojas viena ranka laikytis už rankenos, o kita apkabinęs papildomą lankytoją.

7.10.   Draudžiama sustoti ir išlipti specialioje trasoje, kurioje leidžiamasi su padanga. Lankytojas, nusileidęs nuo trasos, nuo padangos gali nulipti tik pažymėtoje teritorijoje. Pasiekęs pažymėtą teritoriją, Lankytojas privalo nulipti nuo padangos nedelsiant ir padangą pristatyti į tam skirtą vietą kalno viršuje.

7.11.   Lankytojas gali pradėti nusileidimą su padangą tik įsitikinęs, kad prieš jį esantis lankytojas pilnai  pasitraukė iš nusileidimo tako.

7.12.   Kylant diržiniu keltuvu Lankytojas privalo stovėti ant keltuvo, o padangą tempti už savęs laikant už padangos tempimo virvės, o papildomas lankytojas kylant keltuvu turi stovėti prieš Lankytoją.

7.13.   Kylant keltuvu Lankytojai privalo laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.

7.14.   Draudžiama kylant diržiniu keltuvu sėdėti padangoje ar ant keltuvo.

7.15.   Lankytojas pakilęs iki keltuvo pabaigos privalo peržengti raudoną liniją.

 

8.    Pasivažinėjimas kalnų paspirtukais

8.1. Pasivažinėjimo kalnų paspirtukais pramoga vykdoma specialioje trasoje (nuokalnėje) tik su Operatoriaus išduotais paspirtukais.

8.2. Lankytojas, norėdamas pasivažinėti kalnų paspirtuku, privalo:

8.2.1.  būti sulaukęs ne mažiau kaip 8 metų amžiaus;

8.2.2.  sverti ne mažiau kaip 20 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.

8.2.3.  pasiekti stabdžių rankenėles ir mokėti jomis stabdyti.

8.3. Prieš leidžiantis nuo kalno kalnų paspirtuku, Lankytojas išklauso Operatoriaus darbuotojo instruktažo.

8.4. Lankytojas, prieš pradėdamas važiavimą privalo pats patikrinti jam išduoto paspirtuko stabdžių veikimą, padangų slėgį ir bendrą būklę.

8.5. Lankytojas pirmus nusileidimus turi važiuoti ypatingai lėtai, tam kad galėtų įvertinti priekinių ir galinių stabdžių jautrumą.

8.6. Stabdyti būtina priekiniais ir galiniais stabdžiais vienu metu.

8.7. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas nusileidimo greitis ir stabdymas būtų saugus ir nekeltų grėsmės kitiems trasos lankytojams. Lankytojas turi įvertinti reikšmingas aplinkybes, tame tarpe:

8.7.1.  oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius;

8.7.2.  trasos būklę;

8.7.3.  savo patirtį, gebėjimus ir meistriškumo lygį;

8.7.4.  priešais važiuojančio Lankytojo greitį ir atstumą iki jo;

8.7.5.  iš galo važiuojančio Lankytojo greitį ir atstumą iki jo;

8.7.6.  matomą atstumą.

8.8. Lankytojas gali pradėti važiavimą tik gavęs Operatoriaus darbuotojo leidimą.

8.9. Lankytojas turi pasirinkti saugų greitį ir gali važiuoti tik specialiai pažymėta trasa ir negali nuo jos nukrypti.

8.10.   Lankytojas privalo prieš posūkius pristabdyti iki saugaus greičio atlikti posūkį.

8.11.   Lankytojui draudžiama sustoti trasoje.

8.12.   Lankytojas atsako už jam išduoto paspirtuko būklę ir įsipareigoja atlyginti visą paspirtukui sukeltą žalą.

8.13.   Visu važiavimo metu Lankytojas privalo dėvėti ir būti prisisegęs Operatoriaus išduotą šalmą, laikyti abi kojas ant paspirtuko, tam skirtoje vietoje, abi rankas ant vairalazdės.

8.14.   Pasikėlimo metu draudžiama liesti keltuvo kėlimo įrenginio kablį.

 

9.    Karstynių parkas

9.1. Karstynių parkas yra specialiai parengtos skirtingo sudėtingumo trasos, įveikiamos einant, leidžiantis prie virvės prikabintu karabinu ir ropščiantis rankomis.

9.2. Lankytojas, norėdamas pramogauti karstynių parke, privalo:

9.2.1.  būti ne mažesnio ūgio kaip 120 cm ir nedidesnio nei 2 m.

9.2.2.  sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.

9.3. Lankytojas norėdamas naudotis karstynių parku privalo susirišti ilgus plaukus, nusiimti galvos apdangalus ir papuošalus.

9.4. Prieš įeinant į karstynių parką, Lankytojas išklauso Operatoriaus darbuotojo instruktažo.

9.5. Išklausius instruktažo ir Lankytojui patvirtinus, kad instruktažą suprato, Lankytojui išduodamas karabinas bei saugos diržai.

9.6. Vienoje karstynių parko atkarpoje (karstynių parko trasos dalis tarp dviejų platformų, kurią reikia pereiti nesustojus) vienu metu gali būti tik 1 Lankytojas.

9.7. Ant vienos karstynių parko platformos vienu metu gali stovėti ne daugiau kaip 2 Lankytojai.

9.8. Lankytojas karstynių parko trasą privalo pasirinkti pagal savo turimus įgūdžius.

9.9. Lankytojas privalo tinkamai prisisegti saugos diržus ir uždėti karabiną ant tam skirtos vietos.

9.10.          Karabiną, saugumo tikslais, techniškai galima nuimti tik karstynių trasos pradžioje ir pabaigoje.
9.11.   Nusileidimo metaline virve (zipline) metu, Lankytojas privalo bent viena ranka laikyti karabiną arba virvę prisegtą prie diržo.

9.12.   Lankytojas privalo atlikti tik tokius manevrus, kurie nekeltų pavojaus jam ir/arba aplinkiniams.

9.13.   Karstynių parke galima naudoti tik Operatoriaus išduotą įrangą.

9.14.   Nusileidimo metaline virve (zipline) metu draudžiama liesti virvę (metalinį lyną), kuriuo važiuoja karabinas.

 

 

10.  Batutų tramplynai

10.1.   Batutų tramplynai – erdvė, kurioje galima šokinėti ant keturių pastatytų batutų.

10.2.   Prieš pradedant šokinėti ant batutų tramplynų, Lankytojas išklauso Operatoriaus darbuotojo instruktažo.

10.3.   Vienu metu ant vieno batuto gali būti ne daugiau kaip 1 Lankytojas.

10.4.   Lankytojas, norėdamas šokinėti ant batuto privalo:

10.4.1.   būti sulaukęs ne mažiau kaip 3 metų amžiaus;

10.4.2.   sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 85 kilogramus;

10.4.3.   nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.

10.5.   Ant batuto draudžiama šokinėti nėščioms moterims.

10.6.   Prieš pradėdamas šokinėti ant batuto, Lankytojas privalo segėti saugos diržus.

10.7.   Lankytojas ant batuto gali šokinėti tik tokiu būdu, kad nekeltų pavojaus sau ir kitiems.

10.8.   Pašokus į orą draudžiama daryti tokius manevrus, kurie Lankytojui ir kitiems lankytojams neleistų saugiai nusileisti ant batuto.

10.9.   Draudžiama nusileisti ant galvos ar kitu būdu, kuris keltų pavojų Lankytojo ir kitų lankytojų sveikatai ar gyvybei, draudžiama šokinėti už tento ribos.

10.10. Šokinėjant ant batuto privaloma nusiauti batus.

10.11. Šokinėjant ant batuto draudžiama dėvėti papuošalus.

 

11.  Vaikų žaidimų aikštelė

11.1.   Vaikų žaidimų aikštelę sudaro kamuoliukų baseinas, čiuožykla, labirintas, virviniai tiltai, batutai ir kitos vaikams skirtos pramogos.

11.2.   Prieš įeinant į vaikų žaidimo aikštelę, Lankytojas išklauso Operatoriaus darbuotojo instruktažo.

11.3.   Vaikų žaidimų aikštelėje gali pramogauti vaikai nuo 2 iki 12 metų iki 150 cm ūgio. Vaikai gali pramogauti tik nepertraukiamai prižiūrimi tėvų ar kitų lydinčių asmenų, kurie visiškai atsako už vaikus, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už vaiko ir vaikui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, vaiko sveikatą ir saugumą.

11.4.   Vaikų žaidimo aikštelėje privaloma nusiauti batus.

11.5.   Tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad vaikai žaidimų aikštelėje elgtųsi taip, kad nesukeltų pavojaus ir žalos sau bei kitiems.

11.6.   Vaikų žaidimų aikštelėje Operatorius neteikia vaikų priežiūros paslaugų. Operatoriaus darbuotojai bendrai prižiūri tvarką, tačiau neatsako už pramogaujančius vaikus.

11.7.   Vaikų žaidimo aikštelėje vienu metu gali žaisti ne daugiau kaip 50 vaikų.

 

 

12.  Pripučiamos pilys

12.1.   Prieš lipant į pripučiamas pilis, Lankytojas išklauso Operatoriaus darbuotojo instruktažo.

12.2.   Lankytojas, norėdamas pramogauti pripučiamose pilyse privalo:

12.2.1.   Būti sulaukęs ne mažiau kaip 2 metų amžiaus;
12.2.2.   sverti ne daugiau kaip 70 kg.
12.3.   Pripučiamose pilyse draudžiama:
12.3.1.   Lipti į pripučiamas pilis su avalyne;
12.3.2.   Vilkėti drabužius su aštriomis detalėmis ir elementais, diržais, pakabukais;
12.3.3.   Neštis bet kokius žaislus: kaladėles, pagaliukus, lėles, mobiliuosius telefonus ir t.t.;
12.3.4.   Valgyti, gerti, kramtyt kramtomą gumą.
12.4.   Vaikai gali pramogauti pripučiamose pilyse tik nepertraukiamai prižiūrimi tėvų ar kitų lydinčių asmenų, kurie visiškai atsako už vaikus, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už vaiko ir vaikui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, vaiko sveikatą ir saugumą.
12.5.   Tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad vaikai pripučiamose pilyse elgtųsi taip, kad nesukeltų pavojaus ir žalos sau bei kitiems.

12.6.   Pripučiamose pilyse Operatorius neteikia vaikų priežiūros paslaugų. Operatoriaus darbuotojai bendrai prižiūri tvarką, tačiau neatsako už pramogaujančius vaikus.