Trasų žemėlapis
Web kameros
Liepkalnio vasaros pramogų parko

taisyklės

Ruošiamės VASAROS PRAMOGŲ SEZONUI - pasimatysime netrukus!

Trasų žemėlapis
Web kameros

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja Liepkalnio vasaros pramogų parko (toliau – Parkas) ir prie Parko esančios teritorijos, Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, o taip pat Parko operatoriaus (toliau – Operatorius) teises ir pareigas. 
1.2. Parko lankytojo (toliau – Lankytojas) ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai. 
1.3. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas. 
1.4. Taisyklės nėra Operatoriaus pasiūlymas sudaryti sutartį (oferta). Lankytojo veiksmas, kai jis pasirašytinai susipažįsta su šiomis Taisyklėmis yra pasiūlymas (oferta) sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis. Savo ruožtu veiksmas, kai Operatorius arba jo įgaliotas asmuo Lankytojui išduoda kontrolinę apyrankę (toliau – Apyrankė), pripažįstamas akceptu. Apyrankę ant rankos užsideda pats Lankytojas, tokiu būdu, kad Apyrankė Lankytojui netrukdytų pramogauti. Operatorius ar jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti pateikto pasiūlymo (ofertos). Šios Taisyklės ir kitos aplinkybės negali būti laikomos nurodymu arba patvirtinimu, kad Lankytojo išreikštas pasiūlymas (oferta) bus akceptuotas. Sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo momentu laikomas momentas, kai Lankytojui išduodama apyrankė. 
1.5. Už asmenis iki 14 metų Sutartį sudaro ir su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše pasirašo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). Šis atstovas visiškai atsako už lydimą asmenį iki 14 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą. 
1.6. Asmenys nuo 14 iki 18 metų Sutartį sudaro ir su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše pasirašo patys. Kartu su asmeniu nuo 14 iki 18 metų su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše, išreikšdamas sutikimą sudaryti Sutartį, pasirašo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). 
1.7. Apyrankę visu apsilankymo Parke metu Lankytojas privalo dėvėti ant rankos. Lankytojui, ant rankos neturinčiam Apyrankės, neleidžiama naudotis pramogomis. 
1.8. Lankytojas, gavęs Apyrankę, įgyja teisę pirkti žetonus (toliau – Žetonai), kuriais atsiskaitoma už pramogas, išvardintas Taisyklių 2.1. p.. Žetonai įsigyjami tik asmeniniam naudojimui. Žetonus perduoti kitiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai draudžiama. 
1.9. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis pramogomis tik Sutarties galiojimo metu. 
1.10. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Lankytojas nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų. 
1.11. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko pramogomis. 
1.12. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis pramogomis nesudarę Sutarties, netinkamai sudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą su Taisyklių nuostatomis. 
1.13. Pramogauti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

2. Bendrosios saugumo taisyklės

2.1. Parke veikia šios pramogos: 
2.1.1. vasaros kalnų rogutės; 
2.1.2. linksmieji nusileidimai; 
2.1.3. pasivažinėjimas kalnų paspirtukais; 
2.1.4. karstynių parkas; 
2.1.5. batutų tramplynai; 
2.1.6. vaikų žaidimų aikštelė ir pripučiamos pilys. 
2.2. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės: 
2.2.1. kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Parko personalo darbuotoją, o šalia nesant Parko personalo darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Parko personalo darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų; 
2.2.2. pareiga elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui; 
2.2.3. pareiga avėti uždaro tipo avalynę, išskyrus šokinėjant ant batuto; 
2.2.4. draudimas pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus; 
2.2.5. pareiga būti apsirengus tokia apranga, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant; 
2.2.6. draudimas pramogauti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų; 
2.2.7. draudimas pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 14 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas; 
2.2.8. draudimas į Parko teritoriją atsivesti ar sudaryti galimybę patekti gyvūnams, nepriklausomai nuo jų dydžio bei naudojamų apsaugos priemonių; 
2.2.9. draudimas vaikščioti po konkrečios pramogos teritoriją, išskyrus naudojant tą pramogą; 
2.2.10. draudimas valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose. 
2.3. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų žodinių reikalavimų ir nurodymų. 
2.4. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.

3. Vasaros kalnų rogutės

3.1. Vasaros kalnų rogučių trasa – tai aptverta teritorija, kurioje yra metalinis bėgis, specialiai pritaikytas leistis tik specialiomis rogutėmis, keltuvas su kėlimo bėgiu ir rogučių laikymo keliant įtaisu (toliau – Rogučių trasa). 
3.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Rogučių trasoje išsidėsčiusiais ženklais, kurie yra pavaizduoti prie Rogučių trasos, ir griežtai jų laikytis. 
3.3. Lankytojui suteikiama teisė leistis Rogučių trasa ir pakilti į pradinę vietą tik pagal šias Taisykles. 
3.4. Lankytojas, norėdamas leistis rogutėmis, privalo: 
3.4.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 7 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus; 
3.4.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų. 
3.5. Lankytojai nuo 3 metų iki 7 metų amžiaus, sveriantys nuo 10 kilogramų iki 30 kilogramų gali leistis rogutėmis kartu su Lankytoju (vienu iš tėvu ar lydinčiu asmeniu) vyresniu nei 16 metų. Tokiu atveju, bendra rogutės keleivių masė negali viršyti 120 kilogramų. Papildomas Lankytojas prisegamas papildomu saugos diržu ir sėdi rogučių priekyje. Lankytojas atsako už papildomą Lankytoją. Papildomas Lankytojas visą nusileidimo ir pakilimo laiką privalo laikytis abiem rankomis už specialių rankenų. 
3.6. Lankytojas, Operatoriaus darbuotojui leidus, įsėdęs į rogutes, nedelsiant privalo prisisegti rogutėse sumontuotą saugos diržą. Lankytojas negali atsisegti saugos diržo visu nusileidimo ir pakilimo laikotarpiu. 
3.7. Lankytojas, prisisegęs diržą, trasos pradžioje lygioje vietoje privalo išbandyti rogučių veikimo, stabdymo ir greitėjimo (svirties naudojimo) mechanizmą. Lankytojas turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją. 
3.8. Lankytojas, bandymo stadijoje, aprašytoje Taisyklių 3.7. p., nusprendęs, kad nepageidauja leistis su rogutėmis, gali kreiptis į Operatoriaus darbuotoją. Operatoriaus darbuotojui leidus, Lankytojas atsisega saugos diržą ir nulipa nuo rogučių, laikydamasis visų saugumo reikalavimų nedelsiant išeina iš rogučių pramogos teritorijos. Tokiu atveju Lankytojui Žetonai negrąžinami. 
3.9. Lankytojas, įsitikinęs, kad tinkamai suprato rogutės veikimo, stabdymo ir greitėjimo mechanizmą, apie tai informuoja Operatoriaus darbuotoją. Lankytojas turi teisę pradėti leisti rogučių trasa tik užsidegus šalia trasos esančio šviesoforo žaliam signalui ir įsitikinus, kad pradėti nusileidimą yra saugu. Degant raudonam šviesoforo signalui pradėti nusileidimą griežtai draudžiama. 
3.10. Lankytojas viso nusileidimo metu privalo laikyti rankas vienu iš šių būdų: 
3.10.1. vieną ranką ant svirties, kitą ant specialiai įrengtos svirties; 
3.10.2. abi rankas ant svirties. 
3.11. Važiuojant rogutėmis Lankytojui griežtai draudžiama liesti Rogučių trasos konstrukcijas rankomis, kojomis ir kitomis kūno dalimis. 
3.12. Rogutės valdomos pernešant Lankytojo svorio centrą rogučių trasos posūkio kryptimi. Jei trasa sukasi į dešinę pusę, tai Lankytojas turi pasvirti į dešinę pusę, jei trasa sukasi į kairę pusę, tai Lankytojas turi pasvirti į kairę pusę. 
3.13. Rogučių važiavimo greitis reguliuojamas svirtimi, kurią nusileidimo metu laiko Lankytojas. Šia svirtimi rogutės yra ir stabdomos. Nukreipiant svirtį į priekį – nuo savęs – rogutės pradės judėti greičiau, o nukreipus svirtį atgal – į save – rogutės pradės lėtėti. Naudodamas šią svirtį, Lankytojas turi užtikrinti savo nusileidimo rogutėmis saugumą. 
3.14. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų nusileidimą ir palaikyti saugią kūno poziciją (tame tarpe nesilankstyti, negulėti, neklūpėti). 
3.15. Lankytojas privalo išlaikyti 40 metrų atstumą nuo priekyje važiuojančių rogučių ir vengti susidūrimo su priekyje važiuojančiomis rogutėmis. Griežtai draudžiama susidurti su kitomis rogutėmis. Lankytojas atsako už susidūrimą su priekyje važiuojančiomis rogutėmis ir jas valdančiu asmeniu ir už susidūrimo pasekmes. Visiškai sustoti ir stovėti trasoje yra draudžiama, nebent tai objektyviai yra neišvengiama. 
3.16. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas nusileidimo greitis ir stabdymas atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems trasos Lankytojams. Lankytojas, pasirinkdamas greitį ir atstumą iki kito Lankytojo rogučių, turi įvertinti reikšmingas aplinkybes, tame tarpe: 
3.16.1. oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius; 
3.16.2. priešais važiuojančio Lankytojo greitį ir atstumą iki jo; 
3.16.3. iš galo važiuojančio Lankytojo greitį ir atstumą iki jo; 
3.16.4. matomą atstumą. 
3.17. Lankytojas privalo nuvažiuoti iki trasos galo. 
3.18. Maksimalus rogučių greitis – 40 km/h. 
3.19. Lankytojas, baigdamas nusileidimą, pamatęs, kad artėja prie keltuvo, privalo pradėti stabdyti ir visiškai sustabdyti rogutes iki keltuvo. 
3.20. Lankytojui su rogutėmis pasiekus keltuvų zoną, Operatoriaus darbuotojas prikabina rogutes prie keltuvo vamzdžio. 
3.21. Lankytojas neturi teisės atsikabinti nuo keltuvo vamzdžio, atsisegti diržą ir išlipti iš rogučių, kol negavo Operatoriaus darbuotojo nurodymo (leidimo). 
3.22. Kilimo metu Lankytojas privalo būti prisisegęs saugos diržą ir abiems rankomis laikytis už rogučių rankenų.

4. Linksmieji nusileidimai (tubingas)

4.1. Linksmųjų nusileidimų pramoga – vieta, kurioje Lankytojas gali leistis nuo specialios trasos tik su Operatoriaus išduota padanga, kurios dugnas yra specialiai apsaugotas. 
4.2. Lankytojas, norėdamas pasinaudoti linksmųjų nusileidimų pramoga, privalo: 
4.2.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 3 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus; 
4.2.2. būti ne mažiau kaip 1 metro ūgio ir ne daugiau kaip 2 metrų ūgio; 
4.2.3. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramus. 
4.3. Lankytojas turi atsisėsti į padangą tokiu būdu ir viso nusileidimo metu būti tokioje pozicijoje, kad jo kojos kabėtų ore ir neliestų trasos pagrindo ar bortų. 
4.4. Lankytojas privalo laikytis už ant padangos sumontuotų rankenų abiem rankomis viso nusileidimo metu. 
4.5. Lankytojas gali pradėti nusileidimą tik gavęs Operatoriaus darbuotojo leidimą ir įsitikinęs, kad gali saugiai nusileisti. 
4.6. Lankytojas, sėdėdamas padangoje, negali liesti trasos atitvarų, judėti ar atlikti kitus veiksmus/ judesius, dėl kurių galėtų pakeisti tiesią padangos judėjimo trajektoriją. 
4.7. Vienu metu trasoje gali būti tik vienas Lankytojas. Lankytojai nuo 3 metų iki 7 metų amžiaus, sveriantys nuo 10 kilogramų iki 30 kilogramų gali leistis padanga kartu su Lankytoju (vienu iš tėvu ar lydinčiu asmeniu) vyresniu nei 16 metų. Tokiu atveju, bendra padangos keleivių masė negali viršyti 120 kilogramų. Lankytojas atsako už papildomą Lankytoją. Papildomas Lankytojas visą nusileidimo laiką privalo laikytis abiem rankomis už specialių rankenų. 
4.8. Draudžiama sustoti ir išlipti specialioje trasoje, kurioje leidžiamasi su padanga. 
4.9. Lankytojas, nusileidęs nuo trasos, nuo padangos gali nulipti tik pažymėtoje teritorijoje. Pasiekęs pažymėtą teritoriją, Lankytojas privalo nulipti nuo padangos nedelsiant ir padangą pristatyti į tam skirtą vietą kalno viršuje.

5. Pasivažinėjimas kalnų paspirtukais

5.1. Pasivažinėjimo kalnų paspirtukais pramoga vykdoma specialioje trasoje (nuokalnėje) tik su Operatoriaus išduotais paspirtukais. 
5.2. Lankytojas, norėdamas pasivažinėti kalnų paspirtuku, privalo: 
5.2.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 8 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus; 
5.2.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų. 
5.3. Lankytojas, prieš pradėdamas važiavimą privalo pasitikrinti jam išduoto paspirtuko stabdžių veikimą, padangų slėgį ir bendrą būklę. 
5.4. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas nusileidimo greitis ir stabdymas atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems trasos lankytojams. Lankytojas turi įvertinti reikšmingas aplinkybes, tame tarpe: 
5.4.1. oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius; 
5.4.2. trasos būklę; 
5.4.3. priešais važiuojančio Lankytojo greitį ir atstumą iki jo; 
5.4.4. iš galo važiuojančio Lankytojo greitį ir atstumą iki jo; 
5.4.5. matomą atstumą. 
5.5. Lankytojas gali pradėti važiavimą tik gavęs Operatoriaus darbuotojo leidimą. 
5.6. Lankytojas turi pasirinkti saugų greitį ir gali važiuoti tik specialiai pažymėta trasa ir negali nuo jos nukrypti. 
5.7. Lankytojui draudžiama sustoti trasoje. 
5.8. Lankytojas atsako už jam išduoto paspirtuko būklę ir įsipareigoja atlyginti visą paspirtukui sukeltą žalą. 
5.9. Visu važiavimo metu Lankytojas privalo dėvėti ir būti prisisegęs Operatoriaus išduotą šalmą, laikyti abi kojas ant paspirtuko, tam skirtoje vietoje, abi rankas ant vairalazdės.

6. Karstynių parkas

6.1. Karstynių parkas yra specialiai parengtos skirtingo sudėtingumo trasos, įveikiamos einant, leidžiantis prie virvės prikabintu karabinu ir ropščiantis rankomis. 
6.2. Lankytojas, norėdamas pramogauti karstynių parke, privalo: 
6.2.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 3 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus; 
6.2.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų. 
6.3. Prieš įeinant į karstynių parką, Lankytojas išklauso Operatoriaus darbuotojo instruktažo. 
6.4. Išklausius instruktažo ir Lankytojui patvirtinus, kad instruktažą suprato, Lankytojui išduodamas karabinas bei saugos diržai. 
6.5. Vienoje karstynių parko atkarpoje (karstynių parko trasos dalis tarp dviejų platformų, kurią reikia pereiti nesustojus) vienu metu gali būti tik 1 Lankytojas. 
6.6. Ant vienos karstinių parko platformos vienu metu gali stovėti ne daugiau kaip 2 Lankytojai. 
6.7. Lankytojas karstynių parko trasą privalo pasirinkti pagal savo turimus įgūdžius. 
6.8. Lankytojas privalo tinkamai prisisegti saugos diržus ir uždėti karabiną ant tam skirtos vietos. 
6.9. Karabiną, saugumo tikslais, techniškai galima nuimti tik laipynių trasos pradžioje ir pabaigoje. 
6.10. Nusileidimo metaline virve (zipline) metu, Lankytojas privalo bent viena ranka laikyti karabiną. 
6.11. Lankytojas privalo atlikti tik tokius manevrus, kurie nekeltų pavojaus jam ir/arba aplinkiniams. 
6.12. Karstynių parke galima naudoti tik Operatoriaus išduotą įrangą. 
6.13. Draudžiama liesti virvę, ant kurios kabinamas karabinas.

7. Batutų tramplynai

7.1. Batutų tramplynai – erdvė, kurioje galima šokinėti ant keturių pastatytų batutų. 
7.2. Vienu metu ant vieno batuto gali būti ne daugiau kaip 1 Lankytojas. 
7.3. Lankytojas, norėdamas šokinėti ant batuto privalo: 
7.3.1. būti sulaukęs ne mažiau kaip 4 metų ir ne daugiau kaip 99 metų amžiaus; 
7.3.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 85 kilogramus; 
7.3.3. nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų. 
7.4. Ant batuto draudžiama šokinėti nėščioms moterims. 
7.5. Prieš pradėdamas šokinėti ant batuto, Lankytojas privalo segėti saugos diržus. 
7.6. Lankytojas ant batuto gali šokinėti tik tokiu būdu, kad nekeltų pavojaus sau ir kitiems. 
7.7. Pašokus į orą draudžiama daryti tokius manevrus, kurie Lankytojui ir kitiems lankytojams neleistų saugiai nusileisti ant batuto. 
7.8. Draudžiama nusileisti ant galvos ar kitu būdu, kuris keltų pavojų Lankytojo ir kitų lankytojų sveikatai ar gyvybei, draudžiama šokinėti už tento ribos. 
7.9. Šokinėjant ant batuto draudžiama dėvėti papuošalus, išskyrus Operatoriaus išduotą Apyrankę.

8. Vaikų žaidimų aikštelė ir pripučiamos pilys

8.1. Vaikų žaidimų aikštelę ir pripučiamas pilis sudaro kamuoliukų baseinas, čiuožykla, labirintas, virviniai tiltai, batutai. 
8.2. Vaikų žaidimų aikštelėje ir pripučiamosiose pilyse gali pramogauti vaikai nuo 2 iki 12 metų. Vaikai gali pramogauti tik nepertraukiamai prižiūrimi tėvų ar kitų lydinčių asmenų, kurie visiškai atsako už vaikus, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už vaiko ir vaikui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, vaiko sveikatą ir saugumą. 
8.3. Prieš palikdamas vaiką aikštelėje ar pripučiamoje pilyje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Atsiimant vaiką iš vaikų žaidimo aikštelės ir pripučiamų pilių taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą. Palikti vaiką aikštelėje ir pripučiamose pilyse leidžiama tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti aikštelėje bei pripučiamose pilyse. 
8.4. Tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad vaikai žaidimų aikštelėje ir pripučiamose pilyse elgtųsi taip, kad nesukeltų pavojaus ir žalos sau bei kitiems. 
8.5. Vaikų žaidimų aikštelėje ir pripučiamoje pilyje Operatorius neteikia vaikų priežiūros paslaugų. Operatoriaus darbuotojai bendrai prižiūri tvarką, tačiau neatsako už paliktus vaikus.

9. Lankytojo atsakomybė

9.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims arba Operatoriui. 
9.2. Jei Lankytojas nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Operatorius turi teisę uždrausti tokiam Lankytojui terminuotai ar neterminuotai lankytis Parke, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį. 
9.3. Lankytojas, praradęs Apyrankę, neturi teisės naudotis Parke esančiomis pramogomis. 
9.4. Lankytojo pamesti Žetonai į naujus Žetonus nekeičiami. 
9.5. Lankytojo įsigyti Žetonai atgal nepriimami ir į pinigus nekeičiami dėl bet kokių aplinkybių. Žetonai gali būti naudojami tik atsiskaitant už pramogas.

10. Operatoriaus atsakomybė

10.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke. 
10.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas. 
10.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus (tame tarpe ir Žetonus) ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teise fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams. 
11.2. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše ir vaikų žaidimų aikštelės sąraše. 
11.3. Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų aplinkybių. Tokiu atveju įsigyti Žetonai negrąžinami.